Mga Panuntunan ng Timpalak

  1. Ang lupon ng inanpalan ang siyang mamimili ng pamagat ng sanaysay at ipapasa sa komite ng paligsahan bago magsimula ang patimpalak.
  2. Ang dami ng salita ay hindi hihigit sa 2,000 at hindi naman kukulamgim sa 1, 500.
  3. Ang mga kalahok ay may libreng papel at panulat na may kalakip na bilang at pirmado ng komite ng paligsahan, ngunit ito ay ibabalik matapos ang pagsulat.
  4. Ang pagdadala ng anumang aklat, talatiningan, at iba pang bagay na maaring pagkunan ng ideya na loob ng pagdarausan ng timpalak ay HINDI pinahihintulutan o pahihintulutan.
  5. Ang mga taong walang kaugnayan sa paligsahan ay HINDI pahihintulutang pumasok sa bulwagon o silid ng pagdarausan ng paligsahan. Ang mga miyembro ng komite at mga kalahok lamang ang may karapatan pumasok.
  6. Ang hatol ng lupon ng inampalan ay pinal.

PANAUKATAN SA PAGHATOL

                Nilalaman——————————————————————————————————-50%

Diwa ay nahihinggil sa paksa na ibibigay ng Lupon ng inampalan

Kaangkupan ng Salita

Kalinawan

Organisasyon—————————————————————————————————–30%

Kaisahan

Pagkakaugnay

Istilo

Mekaniks———————————————————————————————————-20%

Alituntuning panggramtika, gamit ng wastong gramatika, Gamit ng wastong baybay

TOTAL                                                   100%

Share →