1. Ang kweto ay orihinal o di orihinal na katha at nakatuon sa tema ng PASUC sa taong ito.
 2. Ang pagkukwento ay magaganap sa loob ng 5 minuto na magsisimula sa hudyat ng hatol ng tagaoras. Babawasan ng 2 puntos sa kabuuang marka ang pagkukuwentong lalabis sa 5 minuto. Ang kuwento ay nasa antas pangkolehiyo.
 3. Walang anumang epektong teknikal na gagamitin tulad ng mikropono, musika, o tunog. Wala ring gagamiting larawan o anumang sining biswal.
 4. Limitado and kilos o galawa sa entablado habang nagkukuwento.
 5. Ang kasuotan ay angkop sa piyesa at naayon sa pamantayang moral at etikal.
 6. Limang sipi ng piyesa ang dapat naipasa bago magsimula ang patimpalak.
 7. Ang hatol ng inampalan ay pinal at hindi mapasusubalian.
  1. Kakayahan sa pagbigkas  —————————————————————————-  20%
  2. Nilalaman at kaayusan ng lohika ng mga pangyayari  ———————————- 20%
  3. Kakayahan sa pagbabago ng boses   ————————————————————— 15%
  4. Kahusayan sa pagbibigay buhay sa papel na ginagampanan o tauhan ————- 25%
  5. Kakayahan sa panghihikayat sa kawilihan ng nakikinig  ——————————– 20%

TOTAL   ——————-  100%

Share →