1. Ang paksa ng talumpati ay ibibigay ng lupon ng inampalan sa araw ng paligsahan.
 2. Ang kalahok ay bibigyan 10 minutong paghahanda. Isang puntos ang ibabawas sa bawat isang minutong kulang at sobra sa paglalahad.
 3. Ang paglalahad ay maaaring sa paraan ng pakikipagusap (conversation) o patalumpati (oratorical) o maaaring pinagsamang pakikipag-usap at patalumpati.
 4. Hindi maaaring gumamit ng sound effects, mikropono, background o props.
 5. Ipinagbabawal sa mga kalahok ang pagsusuot ng uniporme ng kolehiyo o unibersidad.
 6. Ang hatol ng inampalan ay pinal.
  • Nilalaman                                                                                                                    35%
  • Kaugnayan sa paksa kabuuan at kaayusan ng diwa kalinawan
   • Paglalahad                                                                                                    35%
  • Tinig pagbigkas akmang gamit ng mga salita
   • Tikas o personalidad                                                                                   30%
  • Tindig kilos o gawang tuwirang pakikipag-ugnayan
 • TOTAL                   100%
Share →