Mga Panuntunan ng Timpalak

  1. Ang paksa ng talumpati ay ibibigay ng lupon ng inampalan sa araw ng paligsahan
  2. Ang kalahok ay bibigyan ng 5 minutong paghahanda at 7 minutong paglalahad. Isang putos ang ibabawas sa bawat isang minutong kulang at sobra paglalahad.
  3. Ang paglalahad ay maaring sa paraan ng pakikipag-usap at patalumpati
  4. Hindi maaring gumamit ng sound effect, micropono, background o props.
  5. Ipinagbabawal sa mga kalahok ang pagsusuot ng uniporme ng kolehiyo o Unibersidad
  6. Ang kasuotan ng kalahok ay dapat akma sa kanyang piyesa.
  7. Ang hatol ng inampalan ay pinal.

PANUKATAN SA PAGHATOL

Nilalaman——————————————————————————————————-30%

Kaugnayan sa paksa(Ibibigay ng lupon tagahatol)

Kabuuan at kaayosan ng diwa

Kalinawan

Paglalahad—————————————————————————————————–30%

Tinig

Pagbigkas

Akmang gamit ng mga salita

Tikas of Personalidad—————————————————————————————30%

Tindig

Kilos o gawi

Tuwirang pakikipag-ugnayan

Paglahatang impak—————————————————————————————5%

TOTAL                                                   100%

Share →